ساعات کاری

08:00 - 18:00

ارسال ایمیل به ما

info@tahviehraha.com

درباره ما

رسالت حقوقی و اهداف پروژه ها

 

این شرکت در راستای اجرای پروژ ه های توسعه ای که بر اساس ارزش های عالیه تدارک دیده شده موظف به تضمین موارد زیر می باشد :

اجرای ایمن و بدون خطر پروژه ها

اجرای پروژه ها در قالب بودجه مصوب

اجرای  پروژه ها در قالب زمان بندی قرار داد

حفظ کیفیت و تعادل اکولوژیکی در روند اجرای طرح ها با اتخاذ روش های مناسب

اجرای اندیشمندانه و آینده نگر پروژه ها به منظور بهره برداری از بالاترین راندمان

اتخاذ راهکاری مناسب به منظور اجرای پروژه ها در چارچوب روش ها و استاندارهای ملی

اتخاذ روشی مناسب جهت حصول نیازهای نظام بخشی و منطقی پروژه ها و شفاف سازی وضعیت آنها

 

 

ارزش های شرکت

 

تمایل زیاد و علاقه ای پویا به ارتقاء و تفوق

ترفیع و ترویج درستی،صداقت و یکپارچگی به عنوان اصل عمده در کار

ارتقاء کیفیت به عنوان رمز حیات و کاربردی استاندارهای بالای محیط کار

ارتقاء و پرورش استانداردهای بالای رفتاری و کیفی جهت اخذ یک هویت حقوقی توانمند

شناخت و تخصیص ابداعات و نوآوری ها در افزایش ارزش ها به عنوان اصل بنیادین پیشرفت

ارتقاء هماهنگی و افزایش تفاهم ما بین پیمانکاران مختلف یک پروژه به منظور حصول بهترین نتیجه